mtb2020

Regulamin

III Pasłęcki Duathlon Leśny Śladami Stanisława Pankalli Pasłęk - 22.04.2017r


1.CEL ZAWODÓW
•zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego
•propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji
•popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej
•promowanie tras, ścieżek biegowych i rowerowych Pasłęka
•integracja miłośników jazdy na rowerze oraz biegania
•połączenie sportowej rywalizacji z zabawą, rekreacją i wypoczynkiem
2.ORGANIZATOR
• Grupa Rowerowa „Team Mustang Pasłęk”
14-400 Pasłęk, ul. Zwycięstwa 28
3.PARTNERZY
•Koło Łowieckie „Bóbr”
14-400 Pasłęk, ul. Bankowa 7
•Urząd Miejski w Pasłęku
14-400 Pasłęk, Plac św. Wojciecha 5
•Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pasłęku
14-400 Pasłęk, ul. Kraszewskiego 2
•Zespół Szkół w Pasłęku
14-400 Pasłęk, ul. Zwycięstwa 28
•UKS Lider przy Zespole Szkół w Pasłęku
14-400 Pasłęk, ul. Zwycięstwa 28
4.KONTAKT
Strona internetowa:
www.teammustang.pl
W sprawach związanych z udziałem w imprezie prosimy o kontakt:
Tomasz Tuniewicz (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 604590660),
5.MIEJSCE I TERMIN IMPREZY
14-400 Pasłęk, ul. Partyzantów 18
Park Ekologiczny im. Stanisława Pankalli – biuro zawodów (start/meta)
22 kwiecień 2017 r
6.WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA
a) III Pasłęcki Duathlon Leśny Śladami Stanisława Pankalli jest otwartą, rekreacyjną imprezą
sportową.
b) Uczestnikiem imprezy może być osoba, która spełnia następujące warunki (łącznie):
•dokona rejestracji poprzez stronę www.elektronicznezapisy.pl
•dokona opłaty startowej w wysokości:
30 zł do 15 kwietnia 2017 r.
c) Opłatę startową dokonuje się wyłącznie w formie przelewu na konto bankowe:
29 8313 0009 0008 8617 2000 0010
z dopiskiem: „III Pasłęcki Duathlon Leśny – imię i nazwisko”
d) Warunkiem dopuszczenia do startu jest:
- dla osób powyżej 18 lat - złożenie przez uczestnika pisemnego oświadczenia (lub zgoda lekarza)
o braku jakichkolwiek przeciwwskazań do udziału w zawodach oraz złożenie przez uczestnika
pisemnego oświadczenia o znajomości warunków udziału w zawodach,
- dla osób poniżej 18 lat - zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na udział w zawodach
rowerowych oraz złożenie przez nich pisemnego oświadczenia (lub zgoda lekarza) o braku
jakichkolwiek przeciwwskazań do udziału w zawodach wytrzymałościowych oraz złożenie przez
nich pisemnego oświadczenia o znajomości warunków udziału w zawodach,
e) Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich
na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
f) Realizacja opłat startowych:
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych
i pocztowych; jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data wpływu wpłaty na konto bankowe
Organizatora,
- Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów, zrezygnowały
udziału, nie wzięły udziału w zawodach lub nie stawiły się na starcie zawodów na technicznie
sprawnym rowerze,
- opłata uiszczona nie podlega zwrotowi; nie ma możliwości przenoszenia wniesionej opłaty
startowej na rzecz innego zawodnika,
- w przypadku odwołania zawodów do dnia poprzedzającego dzień ich rozpoczęcia zawodnikom
przysługuje zwrot opłaty startowej,
- skrócenie, zmiana przebiegu trasy lub zawodów, odwołanie zawodów w czasie ich trwania nie
stanowi podstawy do zwrotu opłaty startowej.
7.ZAWODNICY I KATEGORIE WIEKOWE
Liczba zawodników jest ograniczona do 80 osób. Pierwszych 80 zgłoszonych zawodników, którzy
opłacili startowe mają prawo startu w II Pasłęckim Duathlonie Leśnym Śladami Stanisława Pankalli.
- K1 - KOBIETY do 30 roku życia (rocznik 1987 i młodsze)
- K2 - KOBIETY powyżej 30 roku życia (rocznik 1986 i starsze)
- M1 - MĘŻCZYŹNI do 30 roku życia włącznie (rocznik 1987 i młodsi)
- M2 - MĘŻCZYŹNI do 31-40 roku życia (roczniki -1977 - 1986)
- M3 - MĘŻCZYŹNI powyżej 40 roku życia (rocznik 1976 i starsi)
8.DYSTANS
- około 3 km biegu
- około 15 km rowerem
- około 1,5 km biegu
9.PROGRAM
08.00-10.30 – rejestracja zawodników w Biurze Zawodów
10.30 –10.50 - ustawianie zawodników w sektorach startowych, krótka odprawa techniczna
11.00 – otwarcie zawodów i START Duathlonu
13.00 – zamknięcie trasy
13.15 – zakończenie zawodów, wręczenie nagród
10.ŚWIADCZENIA I NAGRODY
a) W ramach opłaty startowej Organizatorzy zapewniają uczestnikom:
- udział w zawodach,
- pamiątkowy medal za ukończenie zawodów,
- numery startowe,
- poczęstunek na mecie,
- zabezpieczenie medyczne,
- obsługę sędziowską,
- ubezpieczenie NNW,
- miejsce na pozostawienie depozytu,
- toalety.
b) Nagrody
- Nagrody finansowe za trzy pierwsze miejsca OPEN będą wręczane zawodnikom wyłącznie podczas
ceremonii dekoracji zwycięzców. Zawodnik, który nie pojawi się na ceremonii dekoracji traci prawo
do przysługujących mu nagród, zachowując jednocześnie zajęte miejsce. Tylko w wyjątkowych
przypadkach Organizator może podjąć decyzję o wręczeniu nagród zawodnikom nieobecnym na
ceremonii dekoracji,
- Nagroda pieniężna w wysokości 200zł przewidziana jest za pobicie rekordu trasy (0:57.58),
- Nagrody rzeczowe będą losowane wśród wszystkich zawodników; ilość nagród rzeczowych
ograniczona,
- Wszelkie upominki i nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie.
11.INFORMACJE TECHNICZNE
a) Sprzęt
- uczestnicy mogą startować na dowolnych rowerach sprawnych technicznie.
- każdy zawodnik, niezależnie od wieku i umiejętności, zobowiązany jest do jazdy w poprawnie
założonym i zamocowanym sztywnym kasku rowerowym.
b) Trasa
- szczegółowe mapki oraz opis trasy zostaną opublikowane na stronie internetowej zawodów
www.teammustang.pl,
- trasa będzie oznaczona taśmą oraz znakami kierunkowymi,
- na trasie zawodów mogą występować (zwłaszcza po opadach deszczu) odcinki niebezpieczne,
strome zjazdy i podjazdy,
- uczestnicy zobowiązani są do pokonywania trasy jedynie w sposób określony przez Organizatora,
- zawodnicy podczas jazdy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość
pojawienia się na trasie pieszych, rowerzystów lub innych pojazdów.
c) Start i meta
- start odbywa się ze startu wspólnego,
- rowery ustawione są w ponumerowanych sektorach startowych,
- metę poprzedza tunel, na końcu którego znajduje się linia mety.
d) Numery startowe
- zawodnicy otrzymują numery startowe w Biurze Zawodów podczas rejestracji,
- numery należy przymocować wyłącznie pod kierownicą, tak, aby były widoczne w całości podczas
pokonywania trasy i na koszulce na klatce piersiowej,
- sektor z miejscem na rower oznaczony jest tym samym numerem, który zawodnik otrzyma
podczas rejestracji,
- zabronione, pod groźbą dyskwalifikacji, jest choćby częściowe zasłanianie lub modyfikowanie
numerów startowych oraz nanoszenie na numery startowe napisów, reklam i oznaczeń innych niż
dopuszczone przez Organizatora.
- każdy
e) Punkt medyczny i toalety
- punkt medyczny będzie znajdować się w pobliżu startu/mety,
- kabiny WC będą znajdowały się nieopodal startu/mety,
f) Pomiar czasu
- na zawodach prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu, prowadzony przez firmę zewnętrzną
g) Dyskwalifikacja
Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania)
w przypadku:
- stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku (decyzje obsługi
medycznej są ostateczne i nieodwołalne),
- przekroczenia limitu (godziny zamknięcia trasy),
- jazdy bez poprawnie założonego i zamocowanego sztywnego kasku rowerowego,
- niszczenia, zasłaniania lub niepoprawnego używania numeru startowego,
- przekazania swojego numeru startowego innej osobie,
- ominięcia nawet fragmentu trasy lub pokonania jej w sposób inny niż podany przez Organizatora,
- nieodnotowania zawodnika przesz sędziego,
- złamania zasad bezpieczeństwa,
- stosowania środków dopingujących, nieprzestrzegania zasad Fair-Play oraz przepisów regulaminu,
- nie wykonywania poleceń sędziów i Organizatora.
h) Protesty
- protesty można składać na ręce sędziego zawodów najpóźniej 15 minut po przybyciu na metę
i) Inne
- w przypadku wycofania się uczestnika (rezygnacja, zejście z trasy) musi on niezwłocznie
powiadomić o tym Organizatora osobiście (np. sędziego na trasie lub jak najszybciej po dotarciu do
mety) lub telefonicznie; jeśli zawodnik nie poinformuje o rezygnacji i zostanie podjęta przez
Organizatora akcja poszukiwawcza, osoba ta zostanie obciążona wszelkimi kosztami związanymi z
akcją; nieuzasadnione wezwanie pomocy medycznej skutkować będzie nałożeniem kary finansowej
w wysokości 500 zł,
- zawodnik, który zrezygnuje lub zostanie zdyskwalifikowany nie będzie miał szansy powrotu na
trasę i kontynuowania rywalizacji,
12.BEZPIECZEŃSTWO
a) Informacje ogólne
- wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator nie odpowiada za
zawodników, ani osoby trzecie,
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne kolizje i wypadki, które zdarzą się w trakcie
zawodów,
- wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać zasad ustalonych przez Organizatora,
- podczas odprawy lub na stronie internetowej zawodów uczestnicy zostaną poinformowani
o możliwych niebezpieczeństwach na trasie,
b) Warunki atmosferyczne
- zawody odbywają się zasadniczo bez względu na warunki atmosferyczne,
- w trosce o bezpieczeństwo zawodników Organizator ma prawo w przypadku zmiany warunków
atmosferycznych skrócić, zmienić lub nawet odwołać część lub całą trasę, a w przypadku
drastycznego załamania pogody możliwe jest także odwołanie zawodów,
- zaistnienie któregokolwiek z powyższych zdarzeń może wpłynąć na klasyfikację i Organizator
podejmie w takiej sytuacji odpowiednią decyzję.
c) Zasady Fair-Play
- aby rywalizacja w ramach zawodów przebiegała bez zakłóceń i w duchu Fair-Play każdy zawodnik
winien przestrzegać zasad czystego współzawodnictwa, uczciwości, udzielania pomocy
potrzebującym i przestrzegania regulaminów i zaleceń Organizatora,
- żaden uczestnik nie może przeszkadzać innym uczestnikom, a wolniejszy uczestnik powinien
ustąpić miejsca szybszemu na trasie,
- podczas pokonywania trasy należy zachować szczególną uwagę i ostrożność, zwłaszcza gdy trasa
jest trudna technicznie lub zbliża się do miejsca, które może być niebezpieczne,
- zawodnicy muszą przestrzegać przepisów prawa i zaleceń osób zabezpieczających trasę.
13.INNE INFORMACJE
a) Ochrona środowiska naturalnego
- zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy,
- nie wolno wyrzucać żadnych opakowań i śmieci na trasie za wyjątkiem miejsc wyznaczonych,
- nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
b) Zapoznanie się z zasadami i regulaminami
- każdy uczestnik zawodów oświadcza, że (w przypadku osób poniżej 18 roku życia oświadczenie to
potwierdza rodzic lub prawny opiekun):
*akceptuje zasady rozgrywania i zabezpieczania zawodów oraz zgadza się z zapisami regulaminu
i warunkami uczestnictwa,
*bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i
prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie,
*przyjmuje do wiadomości, że nie może wnosić żadnych roszczeń oraz zrzeka się prawa
dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego partnerów w razie wypadku lub
szkody związanej z zawodami,
*przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych,
*przyjmuje do wiadomości, że Organizator i wszystkie instytucje i osoby z nim współpracujące, a
także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności
względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie
lub po zawodach,
*swoim podpisem zapewnia, że zapoznał się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów
i wypełnił formularz zgłoszeniowy kompletnie oraz zgodnie z prawdą,
*wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów
oraz do celów marketingowych Organizatorów, partnerów, patronów medialnych i sponsorów (nie
podpisanie takiego oświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w zawodach).
c) Inne
- jakakolwiek zorganizowana pomoc osób trzecich dla zawodników podczas zawodów jest
zabroniona,
- w miejscach odbywania się zawodów obowiązuje zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności
promocyjnej, informacyjnej lub reklamowej, chyba że osoba lub organizacja chcąca prowadzić taką
działalność uzyska zgodę Organizatora,
- zawodnik wkraczając na metę nie może eksponować dodatkowych reklam (tylko te, które
umieszczone są na jego strojach); zdjęcia z reklamami swoich sponsorów może zrobić po oficjalnym
przekroczeniu linii mety i po zakończeniu sesji zdjęciowej Organizatora. Analogiczna sytuacja
dotyczy ceremonii dekoracji zawodników.
14.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a) Powyższe przepisy określają zasady przeprowadzenia zawodów.
b) Regulamin obowiązuje wszystkie osoby i instytucje związane z zawodami, w tym zawodników.
c) Zawodnicy podczas zawodów zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz
odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych osób (w tym
publiczności).
d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania
zawodów.
e) Osoby towarzyszące mogą przebywać na terenie odbywania się zawodów, nie są jednak jej
uczestnikami.
f) Rozstrzyganie spraw spornych i protestów dotyczących klasyfikacji należy do Organizatora.
g) Przypadki nieuwzględnione w niniejszym regulaminie będzie rozstrzygał Organizator.
h) Ostateczna interpretacja niniejszych przepisów należy do Organizatora.
Organizatorzy

Social's

Sponsor główny

DRE

Główny sponsor motoryzacyjny

hadm
poziom skoda

Patronat medialny

pm

bB logo 2013 4

mtbxc

namtb

 

 

Sponsorzy i Partnerzy

  • Hilde
  • EXPAND
  • Super Vision
  • PROMED
  • SZS
  • Mariusz Mackiewicz
  • Krasowski
  • Bellamed