REGULAMIN
V PASŁĘCKI MTB MARATON

 1. CEL ZAWODÓW
  •zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego
  •propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji
  •propagowanie bezpiecznej jazdy na rowerze
  •popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej
  •promowanie tras i ścieżek rowerowych Pasłęka i okolic
 2. ORGANIZATOR
  •Grupa Rowerowa „Team Mustang Pasłęk”, 14-400 Pasłęk, ul. Zwycięstwa 28
 3. PARTNERZY
  •Urząd Miejski w Pasłęku, 14-400 Pasłęk, Plac św. Wojciecha 5
  •Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pasłęku, 14-400 Pasłęk, ul. Kraszewskiego 2
  •Zespół Szkół w Pasłęku, 14-400 Pasłęk, ul. Zwycięstwa 28
  •UKS „Lider”przy Zespole Szkół w Pasłęku, 14-400 Pasłęk, ul. Zwycięstwa 28
  •SZS w Pasłęku, 14-400 Pasłęk, ul. Zwycięstwa 28
 4. KONTAKT
  Oficjalna strona internetowa zawodów:
  www.temmustang.pl

W sprawach związanych z udziałem w imprezie prosimy o kontakt:
Tomasz Tuniewicz (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 604590660),

 1. MIEJSCE I TERMIN IMPREZY
  14-400 Pasłęk, Plac św. Wojciecha 5 – biuro zawodów (start/meta)
  16 czerwca 2018 r.
 2. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA

Uczestnikiem Pasłęckiego MTB Maratonu będzie osoba, która spełni następujące warunki:

-
prześle na adres Organizatora wypełniony formularz zgłoszeniowy, opublikowany na stronie internetowej www.temmustang.pl lub dokona osobistego zgłoszenia wypełniając kartę zgłoszeniową w Biurze Zawodów, nie później niż na godzinę przed startem,

Wypełniając kartę zgłoszeniową (w formie elektronicznej lub pisemnej) uczestnik akceptuje poniższą klauzule:
a. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje regulamin imprezy i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i przeprowadzania imprez Organizatora, udostępniania sponsorom oraz partnerom imprez w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Organizatora, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania, dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu, nie będą sprzedawane osobom trzecim ani żadnym organizacjom. Zgłaszając się do imprezy zawodnik oświadcza, że wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w imprezie sportowej wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w imprezie, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

b. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia imprezy Pasłęcki MTB Maraton organizowanej przez Grupę Rowerową „Team Mustang Pasłęk”
. Administratorem danych osobowych jest Grupa Rowerowa „Team Mustang Pasłęk”, 14-400 Pasłęk, ul. Zwycięstwa 28. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883 z późn. zm). Dysponuję prawem wglądu do swoich danych, poprawiania lub ich usunięcia.

deklaracja dobrowolna
c. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Grupa Rowerowa „Team Mustang Pasłęk”, 14-400 Pasłęk, ul. Zwycięstwa 28
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883 z późn. zm.).


- podpisze oświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w imprezie.

6.1. Prawo do startu w Pasłęckim MTB Maraton mają osoby, które ukończyły 18 lat oraz
osóby poniżej 18 lat (minimum 16 lat) – za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów na udział w zawodach rowerowych oraz złożenie przez nich pisemnego oświadczenia (lub zgoda lekarza) o braku jakichkolwiek przeciwwskazań do udziału w zawodach wytrzymałościowych oraz złożenie przez nich pisemnego oświadczenia o znajomości warunków udziału w zawodach,

6.2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym.

6.3 dokona opłaty startowej w wysokości:
- 40 zł do 14 czerwca 2018 r. włącznie
- 50 zł po 14 czerwca 2018 r. tylko w biurze zawodów
- preferowana forma opłaty to przelew bankowy
- dla trasy DLA DZIECI oraz RODZINNEJ : bezpłatnie
6.4 Organizator wprowadza limit uczestników wyścigu głównego do 250 osób.
6.5 Opłata startowa może być dokonywana w formie przelewów na konto bankowe:
Grupa Rowerowa TEAM MUSTANG Pasłęk, ul. Zwycięstwa 28, 14-400 Pasłęk

29 8313 0009 0008 8617 2000 0010

z dopiskiem: „V Pasłęcki MTB Maraton – imię i nazwisko
6.6 Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
6.7 Realizacja opłat startowych:
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych; jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data wpływu wpłaty na konto bankowe Organizatora,
- Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów, zrezygnowały udziału, nie wzięły udziału w zawodach lub nie stawiły się na starcie zawodów na technicznie sprawnym rowerze,
- opłata uiszczona nie podlega zwrotowi; nie ma możliwości przenoszenia wniesionej opłaty startowej na rzecz innego zawodnika,
- w przypadku odwołania zawodów do dnia poprzedzającego dzień ich rozpoczęcia zawodnikom przysługuje zwrot opłaty startowej,
- skrócenie, zmiana przebiegu trasy lub zawodów, odwołanie zawodów w czasie ich trwania nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty startowej.

 1. KATEGORIE WIEKOWE I DYSTANSE
  UCZESTNIK MARATONU NIE MOŻE ZMIENIĆ DYSTANSU W CZASIE JEGO TRWANIA !
  RODZINNY( 5 km ) (bez rejestracji)
  DLA DZIECI ( 1,2 km ) (rejestracja w biurze zawodów)
  Trasa tegorocznego maratonu:
  1 pętla – około 22 km
  2 pętla – około 20 km

MINI (około 22 km – 1 pętla):
M - OPEN
M1 – mężczyźni w wieku poniżej 20 lat (roczniki od 1999 do 2002)
M2 – mężczyźni w wieku 20-29 lat (roczniki od 1989 do 1998)
M3 – mężczyźni w wieku 30-39 lat (roczniki od 1979 do 1988)
M4 – mężczyźni w wieku 40-49 (roczniki od 1969 do 1978)
M5 – mężczyźni w wieku 50-59 (rocznik od 1959 do 1968)
M6 – mężczyźni w wieku 60+ (rocznik 1958 i starsi)
K - OPEN
K1 – kobiety w wieku 20 lat i poniżej (rocznik 1998 i młodsze)
K2 – mężczyźni w wieku 21-35 lat (roczniki od 1983 do 1997)
K3 – kobiety w wieku powyżej 35 lat (rocznik 1982 i starsze)

MEGA (około 42 km – 2 pętle):
M - OPEN
M1 – mężczyźni w wieku poniżej 20 lat (roczniki od 1999 do 2002)
M2 – mężczyźni w wieku 20-29 lat (roczniki od 1989 do 1998)
M3 – mężczyźni w wieku 30-39 lat (roczniki od 1979 do 1988)
M4 – mężczyźni w wieku 40-49 (roczniki od 1969 do 1978)
M5 – mężczyźni w wieku 50-59 (rocznik od 1959 do 1968)
M6 – mężczyźni w wieku 60+ (rocznik 1958 i starsi)
K - OPEN
K1 – kobiety w wieku 20 lat i poniżej (rocznik 1998 i młodsze)
K2 – mężczyźni w wieku 21-35 lat (roczniki od 1983 do 1997)
K3 – kobiety w wieku powyżej 35 lat (rocznik 1982 i starsze)

 1. PROGRAM
  08.30-10.30 – rejestracja zawodników w Biurze Zawodów
  09.15 – otwarcie zawodów
  10.00 – START (dystans dla DZIECI)
  11.00 – START (dystanse MINI, MEGA)
  11.15 – START (dystans RODZINNY)
  15.00 – zamknięcie mety (trasy: MINI, MEGA)
  15.15– dekoracja zwycięzców (trasy: MINI, MEGA)
 2. ŚWIADCZENIA I NAGRODY
  a) W ramach opłaty startowej Organizatorzy zapewniają uczestnikom:
  - udział w zawodach,
  - nagrody finansowe w łącznej ogólnej klasyfikacji kobiet i mężczyzn,
  - pamiątkowy medal za ukończenie zawodów,
  - numer startowy,
  - poczęstunek na mecie,
  - napoje na trasie maratonu,
  - zabezpieczenie medyczne,
  - obsługę sędziowską,
  - ubezpieczenie NNW,
  - toalety
  b) Dla najlepszych zawodników w łącznej ogólnej klasyfikacji kobiet i mężczyzn (wyłącznie OPEN) przewidziane są nagrody finansowe.
  c) Dodatkowe informacje
  - Nagrody, dyplomy, statuetki i puchary będą wręczane zawodnikom wyłącznie podczas ceremonii dekoracji zwycięzców. Zawodnik, który nie pojawi się na ceremonii dekoracji traci prawo do przysługujących mu nagród, zachowując jednocześnie zajęte miejsce. Tylko w wyjątkowych przypadkach Organizator może  podjąć decyzję o wręczeniu nagród zawodnikom nieobecnym na ceremonii dekoracji.
  - Wszelkie upominki i nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie oraz nie będą zamieniane na ekwiwalent pieniężny.
  - Premie i nagrody finansowe zdobyte przez uczestników będą przekazywane w formie gotówki po zakończeniu zawodów.
  - Wartość otrzymanych nagród może podlegać opodatkowaniu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami obowiązującego prawa.
 3. INFORMACJE TECHNICZNE
  a) Sprzęt
  - uczestnicy mogą startować na dowolnych rowerach sprawnych technicznie.
  - każdy zawodnik, niezależnie od wieku i umiejętności, zobowiązany jest do jazdy w poprawnie założonym i zamocowanym sztywnym kasku rowerowym.
  b) Trasa
  - zawody zostaną przeprowadzone w Pasłęku i jego okolicach,
  - szczegółowe mapki oraz opis trasy zostaną opublikowane na stronie internetowej zawodów www.temmustang.pl,
  - trasa będzie oznaczona taśmą oraz znakami kierunkowymi,
  - na trasie zawodów mogą występować (zwłaszcza po opadach deszczu) odcinki niebezpieczne, strome zjazdy i podjazdy,
  - uczestnicy zobowiązani są do pokonywania trasy jedynie w sposób określony przez Organizatora,
  - zawodnicy podczas jazdy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość pojawienia się na trasie pieszych, rowerzystów lub innych pojazdów.
  c) Start i meta
  - start odbywa się z sektorów startowych (MEGA, MINI),
  - w sektorze pierwszym pierwszeństwo mają zawodnicy, którzy w poprzednim maratonie zajęli pierwszych 10 miejsc i 40 pierwszych osób, które opłacą startowe,
  - Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników najpóźniej na odprawie technicznej w dniu zawodów,
  - zawodnicy pokonujący kolejne pętle muszą za każdym razem przejechać linię mety.
  d) Numery startowe
  - zawodnicy otrzymują numer startowy w Biurze Zawodów podczas rejestracji,
  - numery należy przymocować wyłącznie pod kierownicą, tak, aby były widoczne w całości podczas pokonywania trasy,
  - zabronione, pod groźbą dyskwalifikacji, jest choćby częściowe zasłanianie lub modyfikowanie numerów startowych oraz nanoszenie na numery startowe napisów, reklam i oznaczeń innych niż dopuszczone przez Organizatora.
  e) Punkt medyczny i toalety
  - punkt medyczny będzie znajdować się na terenie startu/mety i na trasie wyścigu,
  - kabiny WC będą znajdowały się nieopodal startu/mety,
  f) WYKAZ SZPITALI W POBLIŻU TRASY:
  1. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
  ul. Królewiecka 146
  82 - 300 Elbląg
  2. Szpital Powiatowy Spółka z o. o. w Pasłęku
  ul. Kopernika 24A
  14-400 Pasłęk
  g) Pomiar czasu
  - na zawodach prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu, przeprowadzony przez firmę zewnętrzną
  - każdy zawodnik podczas rejestracji w Biurze Zawodów otrzyma elektroniczny chip, który trzeba będzie odpowiednio zamocować; sposób mocowania zostanie określony w dniu zawodów; chipa nie należy zdejmować przed przekroczeniem linii mety; na mecie chipy będą odbierane przez obsługę,
  - w przypadku zgubienia, zniszczenia lub braku chipa na trasie zawodnik może nie zostać sklasyfikowany, a ponadto może być obciążony karą finansową (w wysokości 200 złotych),
  - poza metą w wybranych miejscach na trasie rozmieszczone mogą być punkty pomiaru czasu; ich lokalizacja nie będzie ujawniona zawodnikom przed startem (będą dobrze widoczne na trasie),
  - na trasie mogą znajdować się także dodatkowe punkty kontroli bez pomiaru czasu; obsługa punktów będzie zapisywała numery startowe zawodników,
  - ominięcie punktu pomiaru czasu, punktu kontroli lub pokonanie trasy inaczej niż w sposób ustalony przez Organizatora skutkuje dyskwalifikacją.
  h) Dyskwalifikacja
  Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w   przypadku:
  - stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku (decyzje obsługi medycznej są ostateczne i nieodwołalne),
  - przekroczenia limitu (godziny zamknięcia trasy),
  - jazdy bez poprawnie założonego i zamocowanego sztywnego kasku rowerowego,
  - niszczenia, zasłaniania lub niepoprawnego używania numeru startowego,
  - przekazania swojego numeru startowego lub elektronicznego chipa innej osobie,
  - ominięcia nawet fragmentu trasy lub pokonania jej w sposób inny niż podany przez Organizatora,
  - nieodnotowania zawodnika przesz sędziego lub braku pomiaru czasu na punkcie pomiarowym,
  - złamania zasad bezpieczeństwa,
  - stosowania środków dopingujących, nieprzestrzegania zasad Fair-Play oraz przepisów regulaminu,
  - nie wykonywania poleceń sędziów i Organizatora.
  i) Protesty
  - protesty można składać na ręce sędziego zawodów najpóźniej 15 minut po przybyciu na metę w formie pisemnej (wyłącznie na formularzu dostępnym w Biurze Zawodów).
  j) Inne
  - w przypadku wycofania się uczestnika (rezygnacja, zejście z trasy) musi on niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora osobiście (np. sędziego na trasie lub jak najszybciej po dotarciu do mety) lub telefonicznie; jeśli zawodnik nie poinformuje o rezygnacji i zostanie podjęta przez Organizatora akcja poszukiwawcza, osoba ta zostanie obciążona wszelkimi kosztami związanymi z akcją; nieuzasadnione wezwanie pomocy medycznej skutkować będzie nałożeniem kary finansowej w wysokości 500 zł,
  - zawodnik, który zrezygnuje lub zostanie zdyskwalifikowany nie będzie miał szansy powrotu na trasę i kontynuowania rywalizacji,
 4. BEZPIECZEŃSTWO
  a) Informacje ogólne
  - wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko; Organizator nie odpowiada za zawodników, ani osoby trzecie,
  - Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne kolizje i wypadki, które zdarzą się w trakcie zawodów,
  - wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać zasad ustalonych przez Organizatora,
  - podczas odprawy lub na stronie internetowej zawodów uczestnicy zostaną poinformowani o możliwych niebezpieczeństwach na trasie,
  b) Warunki atmosferyczne
  - zawody odbywają się zasadniczo bez względu na warunki atmosferyczne,
  - w trosce o bezpieczeństwo zawodników Organizator ma prawo w przypadku zmiany warunków atmosferycznych skrócić, zmienić lub nawet odwołać część lub całą trasę, a w przypadku drastycznego załamania pogody możliwe jest także odwołanie zawodów,
  - zaistnienie któregokolwiek z powyższych zdarzeń może wpłynąć na klasyfikację i Organizator podejmie w takiej sytuacji odpowiednią decyzję.
  c) Zasady Fair-Play
  - aby rywalizacja w ramach zawodów przebiegała bez zakłóceń i w duchu Fair-Play każdy zawodnik winien przestrzegać zasad czystego współzawodnictwa, uczciwości, udzielania pomocy potrzebującym i przestrzegania regulaminów i zaleceń Organizatora,
  - żaden uczestnik nie może przeszkadzać innym uczestnikom, a wolniejszy uczestnik powinien ustąpić miejsca szybszemu na trasie,
  - podczas pokonywania trasy należy zachować szczególną uwagę i ostrożność, zwłaszcza gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do miejsca, które może być niebezpieczne,
  - zawodnicy muszą przestrzegać przepisów prawa i zaleceń osób zabezpieczających trasę.
 5. INNE INFORMACJE
  a) Ochrona środowiska naturalnego
  - zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy,
  - nie wolno wyrzucać żadnych opakowań i śmieci na trasie za wyjątkiem miejsc wyznaczonych,
  - nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
  b) Zapoznanie się z zasadami i regulaminami
  - każdy uczestnik zawodów oświadcza, że (w przypadku osób poniżej 18 roku życia oświadczenie to potwierdza rodzic lub prawny opiekun):
  *akceptuje zasady rozgrywania i zabezpieczania zawodów oraz zgadza się z zapisami regulaminu i warunkami uczestnictwa,
  *bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie,
  *przyjmuje do wiadomości, że nie może wnosić żadnych roszczeń oraz zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego partnerów w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami,
  *przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych,
  *przyjmuje do wiadomości, że Organizator i wszystkie instytucje i osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach,
  *swoim podpisem zapewnia, że zapoznał się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełnił formularz zgłoszeniowy kompletnie oraz zgodnie z prawdą,
  *wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych Organizatorów, partnerów, patronów medialnych i sponsorów (nie podpisanie takiego oświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w zawodach).
  c) Inne
  - jakakolwiek zorganizowana pomoc osób trzecich dla zawodników podczas zawodów jest zabroniona,
  - w miejscach odbywania się zawodów obowiązuje zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności promocyjnej, informacyjnej lub reklamowej, chyba że osoba lub organizacja chcąca prowadzić taką działalność uzyska zgodę Organizatora,
  - zawodnik wkraczając na metę nie może eksponować dodatkowych reklam (tylko te, które umieszczone są na jego strojach); zdjęcia z reklamami swoich sponsorów może zrobić po oficjalnym przekroczeniu linii mety i po zakończeniu sesji zdjęciowej Organizatora. Analogiczna sytuacja dotyczy ceremonii dekoracji zawodników.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  a) Powyższe przepisy określają zasady przeprowadzenia zawodów.
  b) Regulamin obowiązuje wszystkie osoby i instytucje związane z zawodami, w tym zawodników.
  c) Zawodnicy podczas zawodów zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych osób (w tym publiczności).
  d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
  e) Osoby towarzyszące mogą przebywać na terenie odbywania się zawodów, nie są jednak jej uczestnikami.
  f) Rozstrzyganie spraw spornych i protestów dotyczących punktacji należy do Organizatora.
  g) Przypadki nieuwzględnione w niniejszym regulaminie będzie rozstrzygał Organizator.
  h) Ostateczna interpretacja niniejszych przepisów należy do Organizatora.


Organizatorzy